Hottest Issue

Sukhbir’s Surprise Visit
Day after, depts push for accountability

Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and his MP wife Harsimrat Kaur Badal carry out a check in Civil Hospital, Bathinda, on Saturday night. The Badals spoke to patients to assess the
Bathinda, July 18
Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and his MP wife Harsimrat
Kaur Badal carry out a check in Civil Hospital, Bathinda, on Saturday
night. The Badals spoke to patients to assess the functioning of the
doctors and scrutinised hospital records The surprise visit made last night by Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and Member of Parliament from Bathinda Harsimrat Kaur Badal to a police station, hospital and power substation here.

had caught the district administration by surprise and for the whole day today, all departments concerned were busy streamlining the public grievances redressal system.

The visit of Sukhbir and Harsimrat was aimed at assessing problems being faced by the public so that administrative reforms could be moulded keeping in view

the requirement and aspirations of the

public.

The Deputy CM’s visit led to the SSP issuing instructions for expeditious redressal of complaints, and the Chief Medical Officer, Bathinda, directing the SMO to ensure that each indoor patient in the hospital was examined by senior doctors at least thrice in a day besides streamlining the emergency working.

The Punjab Power Corporation, through a separate order, made every SDO accountable for ensuring that power failure complaints were addressed promptly.

The SSP, Bathinda, issued orders to all police stations in the district to ensure the expeditious disposal of cases. He said that as desired by the Deputy CM, the stolen property recovered should be handed over to the owners within two weeks of the completion of the court procedure.

He said to check crime, police controlling vehicles fitted with GPS were being introduced in the city to ensure quick redressal of public grievances. The SHOs have been directed to keep each complainant's mobile number, and senior officials have been told to randomly call the complainant to check whether their complaints have been redressed timely and effectively. A complaint box will also be kept outside each police station for the public.

The Chief Medical Officer, in a separate order to the SMO, made him accountable for seeing to it that every indoor emergency patient was checked by the doctors at least

thrice a day. The SMO will ensure that doctors’ movement register was maintained properly.

To check the fleecing of patients by chemists, orders were issued that while prescribing medicine besides the trade name, the generic name should also be mentioned and it should be ensured that costly medicines were not prescribed to patients. The SMO will also look into the hygiene and

cleanliness of toilets in the hospitals.

The Punjab Power Corporation has also asked SDOs to keep open the complaint office from 7 am to 7 pm and keep one vehicle available to attend to complaints. A junior engineer would sit in the office from 8 am to 4 pm daily.

Immediate impact

  • SSP orders speedy redressal of complaints in all police stations of Bathinda
  • SDO made accountable for addressing power complaints promptly
  • SMO to ensure indoor emergency patients are checked thrice a day

 

 
image Belkin Radio Station
The device is simple to set up and use, and we kind of want one for ourselves...

image Belkin Wireless-G Travel
This little, palm-size travel router isn't something everyone needs...

image

Belkin Network Laptops
The device is simple to set up and use, and we kind of want one for ourselves...

image

The iPhone 2.0 software release will contain the App Store, a new application that lets users browse and wirelessly download third party applications directly onto their iPhone.

RSS FEED

with thanks from The Tribune24/5/09
Sunday, 24 May 2009

Team Manmohan gets going
Pranab returns to Finance, Krishna in South Block
New Delhi, May 23
The Prime Minister on Saturday allocated key portfolios to six cabinet ministers after presiding over the first cabinet meeting at his residence. There were no surprises as Pranab Mukherjee expectedly was named the Finance Minister, P Chidambaram retained the Home portfolio and Nationalist Congress Party (NCP) chief Sharad Pawar named minister for Agriculture, Food and Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution.

Mamata Banerjee S M Krishna Pranab Mukherjee
From left: Mamata Banerjee, S M Krishna and Pranab Mukherjee in New Delhi on Saturday.

Cabinet berth for NC unlikely
New Delhi, May 23
With the race for cabinet berths getting tighter and the list of claimants refusing to shrink, it appears that the National Conference (NC) might get left out altogether. While the party has not given up staking its claim on a ministry, top Congress sources indicate a possibility of a no-go for the NC in the new cabinet.

 

Know Your Ministers
Mr Dependable

Pranab Mukherjee
Pranab Mukherjee
(Finance)

A man for all seasons, Pranab Mukherjee is a rare politician and who can be called as a veritable encyclopedia on the Congress movement.

From the regime of former Prime Minister Indira Gandhi he has been a minister in all party governments except the Rajiv Gandhi government between 1984 and 1989, when he went out of the Congress following the aftermath of Indira Gandhi’s assassination. He has remained an eternal “number two” and his being sworn in just after the PM reflects his position in the present government also. He was a trusted lieutenant of late Indira Gandhi, under whom he became the Finance Minister . Incidentally, as FM in the 80s, he was the boss of now PM Manmohan Singh, who was then the Governor of Reserve Bank of India.

AK Antony
AK Antony
(Defence)

Cool Customer

It is AK Antony’s (68) ultra clean image and touch with the grassroots in his home state of Kerala that he was a natural choice to be in the union cabinet. The mild-mannered Antony is expected to retain his portfolio as Defence Minister. He kept a low profile and excelled while keeping “unscrupulous” arms dealers at bay. He ensured transparency even as his detractors dubbed him “indecisive”.

Hard Taskmaster

P Chidambaram
P Chidambaram
(Home)

A pro-fiscal reform image and hard taskmaster, who started implementing the home land and coastal security plan, P Chidambaram, 63, is the no-nonsense man in the union cabinet. He enjoys the faith of the Prime Minister and was handpicked as Home Minister after the Mumbai attacks.

A law graduate and a practicing lawyer. He studied at the Harvard Business School. An old Rajiv Gandhi loyalist, he was first inducted as junior minister in the Rajiv Gandhi cabinet. He earned praise for his role in handling the militancy in Punjab.

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee
(Railways)

Power Player

Before the elections to the 15th Lok Sabha probably the biggest issues confronting West Bengal was land. The state government had been forcing farmers to sell off their land to make way for industry and the high-profile Tata Motors Ltd to set up their plant to manufacture the world’s cheapest car, the Nano. Taking advantage of the situation, Mamata Banerjee partnering the Congress led to the biggest embarrassment for the CPM-led Left parties in their stronghold.

Real Warhorse

SM Krishna
SM Krishna
(Foreign)

Somanahalli Mallaiah Krishna was born in 1932 and is the former Chief Minister of Karnataka. Former Governor of Maharashtra Krishna resigned from the Governorship in March, 2008 with the intention to return to active politics in Karnataka.

Krishna has served multiple terms as a Member of Parliament from the Mandya district of Karnataka first in the fifth Lok Sabha from 1971-1976 and then in the seventh Lok Sabha from 1980 to 1984. 


 

 

 
 
< Prev   Next >

Daily Horoscope

Punjabi Hindi Fonts

If you are facing problem in reading the text on the left, you might require the fonts to be downloaded. You can download the punjabi font by clicking here

Current affairs

ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ç½ó ÁÅõðÆ êóÅÁ ÇòÚ

ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ç½ó ÁÅÖðÆ ç½ð ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ Ô¹ä íÅò¶º ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìÅÕÅÇÂçÅ Ú¯ä ÕðòÅ Õ¶ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å¶ íÅò¶º ÔÅÂÆÕîÅé ÇÕö çÆ Çéï°ÕåÆ Õð¶ êð ÇÂÔ ×¼ñ ê¼ÕÆ ÜÅê ðÔÆ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ î½ÜÈçÅ êÌèÅé ÃÌÆ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø Õ¶. êÆ. ìÔ¹åÅ ¦îÅ Ãî» ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ êÌèÅé ìä¶ éÔÄ ðÇÔ ÃÕä×¶Í ÇÂà ׼ñ çÅ ÇÂôÅðÅ ÇÂà õìð 寺 òÆ ÇîñçÅ ÔË ÇÕ À°é·» ò¼ñ¯º ÇêÛñ¶ ÃÅñ çÿìð 寺 ìÅÁç Çéï°Õå ÕÆå¶ ×¶ ðÅÜ Õ»×ðÃ ç¶ ÃÕ¼åð» çÆÁ» Çéï°ÕåÆÁ» ð¼ç Õð Çç¼åÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ
Õ½ä ìä¶×Å êÌèÅé?
ÇÂà ò¶ñ¶ ê³ÜÅì Õ»×ðà Ãì¿èÆ Ãí 寺 ò¼âÅ ÃòÅñ ÇÂÔÆ Öó·Å ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ Á×ñÅ êÌèÅé Õ½ä ìä¶×Å?
ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ êÌèÅé ç¶ ÁÔ¹ç¶ ñÂÆ ÇÂà ò¶ñ¶ Ãí 寺 ÚðÇÚå ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇóØ, ÃÆéÆÁð Õ»×ðÃÆ é¶åÅ Ã: Ü×îÆå ÇÃ³Ø ìðÅó Áå¶ Ã: êÌåÅê ÇÃ³Ø ìÅÜòÅ ÁÅÇç ç¶ é»Á ÔéÍ ÇÂé·» 寺 ÇÂñÅòÅ ìÆìÆ ðÅÇÜ¿çð Õ½ð í¼áñ, Ã: ñÅñ ÇÃ³Ø òÆ êÌî¹¼Ö çÅÁò¶çÅð ç¼Ã¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ Ü篺 ÇÕ Õ»×ðÃ ç¶ ÕÂÆ é¶åÅ ÇÂÔ Ã¿Õ¶å òÆ ç¶ ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÇÂé·» ÇòÚ¯º ÇÕö ù òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé éÔÄ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ãׯº Õ¯ÂÆ éò» ÇÚÔðÅ Á¼×¶ ÕÆå¶ ÜÅä çÆÁ» ÿíÅòéÅò» Ç÷ÁÅçÅ ÔéÍ êð ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ç¶ ÃîðæÕ ìÔ¹å ÁÅÃò¿ç Ôé ÇÕ Õ»×ðà ÔÅÂÆ ÕîÅé ܹñÅÂÆ ç¶ Á³å ÇòÚ Ü» Á×Ãå ç¶ ô¹ðÈ ÇòÚ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù ðÅÜ Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäÅ ç¶ò¶×ÆÍ À°é·» ÇòÚ¯º ìÔ¹ÇåÁ» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Õ»×ðà ÔÅÂÆÕîÅé Õ¯ñ ÇÂÔ ÃÈÚéÅò» Ôé ÇÕ ÇÃðø ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÔÆ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ, ìÅçñ ÁÕÅñÆ çñ çÅ î¹ÕÅìñÅ Õð ÃÕçÆ ÔËÍ
Çòð¯èÆ òÆ Ãð×ðî
êð ÇÜò¶º ÔÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ³Ø ç¶ ÃîðæÕ» ù ÇÂÔ ÁÅà ì¼ÞÆ ÔË ÇÕ Û¶åÆ ÔÆ ÕËêàé ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å, À°é·» ç¶ Çòð¯èÆ èÇóÁ» é¶ òÆ Ãð×ðîÆÁ» å¶÷ Õð Çç¼åÆÁ» ÔéÍ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ Õ°Þ ÕËêàé Çòð¯èÆ é¶åÅò» é¶ êÅðàÆ ÔÅÂÆ ÕîÅé ç¶ é¶åÅò» ù Çîñ Õ¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇêÛñÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÇòÚ Õ»×ðà çÆ ÔÅð çÅ ÕÅðé î¹¼Ö å½ð Óå¶ ÇÔ³çÈ ò¯à» çÅ Õ»×ðà 寺 ÇÖÃÕ ÜÅäÅ ÃÆÍ ÇÜà ÕÅðé íÅÜêÅ AI ÃÆà» Çܼå ×ÂÆÍ À°Ô ÇÂÔ ÇÂñ÷Åî ñÅ ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÁÇÜÔÅ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ò¼ñ¯º ÁêäÅÂÆ ÒÁÅêä¶ ÁÅê ù Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ éÅñ¯º òèÆÁÅ ÇüÖÓ ÃÅìå Õðé çÆ ðäéÆåÆ ÕðÕ¶ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂÔ Çèð ÇÕö ÇÔ³çÈ é¶åÅ ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäŶ ÜÅä ñÂÆ ÕÇÔ ðÔÆ ÔËÍ Ü篺 ÇÕ ÇÂÕ èóÅ ÇÂÔ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì ÇòÚ çÇñå ò¯à Õ»×ðà çÆ ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ÔËÍ Ü¶Õð çÇñå ÕÅðâð ù Á¼Ö¯º-êð¯Ö¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å» ê³ÜÅì ÇòÚ Õ»×ðà ù é°ÕÃÅé 깼ܶ×ÅÍ ªÜ ÇÂÔ òÆ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÕËêàé Çòð¯èÆ ÃÅð¶ èó¶ ÔÅÂÆÕîÅé ù ÇÂÔ òÆ ÕÇÔ Ú¹¼Õ¶ Ôé ÇÕ ì¶ô¼Õ îÔÅðÅäÆ êÌéÆå Õ½ð ù Õ»×ðà êÌèÅé ìäÅ Çç¼åÅ ÜÅò¶ êð À°Ô ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù êÌòÅé éÔÄ Õðé׶Í
ÕËêàé çÅ ÇìÁÅé
ÇÂö çðÇîÁÅé ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø é¶ ÇÜà Çô¼çå éÅñ ê³ÜÅì ÇòÚ ÁŶ Ôó·» ñÂÆ ÔÇðÁÅäÅ çÆ Ô»ÃÆ-ì¹àÅäÅ éÇÔð ù ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔË, À°Ã ù ÇÂÕ êÅö å» À°é·» ò¼ñ¯º êÅäÆÁ» çÆ ðÅÇÂñàÆ Çòð¹¼è Çç¼å¶ ÇìÁÅé çÆ íðêÅÂÆ ÃîÇÞÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, À°æ¶ çÈܶ êÅö ðÅÜéÆåÕ ÜÅäÕÅð ÇÂÔ îÇÔÃÈà Õð ðÔ¶ Ôé ÇÕ Ü¶ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù Ö¹ç ù ÇÂÔ ïÕÆé Ô¹¿çÅ ÇÕ À°é·» ù ÁÅÀ°ºç¶ Õ°Þ Ççé» ÇòÚ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ Ã½ºêÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË å» À°Ô ÔÇðÁÅäÅ ÇÜæ¶ Õ»×ðà çÆ ÔÆ ÃðÕÅð ÔË ç¶ ÇÖñÅø ¶éÅ Ãê¼ôà Ãà˺â ñËä 寺 ×¹ð¶÷ Õðç¶Í Ü篺 ÇÕ Ô¹ä ÇÂà ÇìÁÅé ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ êÌÅêå Õðé ç¶ çÅÁ-ê¶Ú» ç¶ ÇÂÕ ÇԼö òܯº Õ»×ðà ÔÅÂÆ ÕîÅé ù Çç¼åÆ ÇÂÕ ÁÇüèÆ Ø¹ðÕÆ òܯº ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ
Õîñ éÅæ Ãð×ðî
ÇÂö çðÇîÁÅé ÇîñÆ ÇÂÕ Ô¯ð ÃÈÚéÅ Áé°ÃÅð Õ¶ºçðÆ î³åðÆ ÃÌÆ Õîñ éÅæ òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ÁÅêä¶ ÇÕö ÖÅà ÇòÁÕåÆ ù ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ ÕÅøÆ Ãð×ðî Ô¯ ׶ ÔéÍ ÔÅñ» ÇÕ ÇÂà 寺 êÇÔñ» À°é·» çÅ é»Á ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ îÅîÇñÁ» ÇòÚ ÇçñÚÃêÆ ñÂÆ Õç¶ òÆ ÃÅÔîä¶ éÔÄ ÃÆ ÁÅÇÂÁÅÍ Ãׯº ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ î¹¼Ö å½ð Óå¶ ê³ÜÅì îÅîÇñÁ» çÆ Ç³ÚÅðÜ ÃÌÆîåÆ î¯ÔÇÃéÅ ÇÕçòÂÆ, ÃÌÆ ÁÇÔîç êà¶ñ, ÃÌÆ ÁðÜé ÇóØ, ÃÌÆ ÜéÅðèé Ççò¶çÆ Áå¶ ÃÌÆîåÆ Á³ÇìÕŠïéÆ ÁÅÇç Õ¶ºçðÆ Õ»×ðÃÆ é¶åÅò» ç¶ é»Á ÔÆ Ã¹äÅÂÆ Çç³ç¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ
ÃÌÆ Õîñ éÅæ çÅ Ãð×ðî Ô¯äÅ ÁÅêä¶-ÁÅê ÇòÚ ÇÂÕ ÇçñÚÃê õìð òܯº ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂö çðÇîÁÅé ÇÂÔ ÃÈÚéÅ òÆ ÇîñÆ ÔË ÇÕ Õ»×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð Áå¶ ÃÌÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×»èÆ ç¶ ì¶à¶ ÃÌÆ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ é¶ òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ï¯× ÇòÁÕåÆ çÆ íÅñ ÇòÚ Çòô¶ô ÇçñÚÃêÆ ÇçÖÅÀ°äÆ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆ ÔËÍ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ Ççé» ÇòÚ À°é·» é¶ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ ÕÂÆ é¶åÅò» å¶ ÕòÆ ÇòèÅÇÂÕ» ù À°Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ ê¹¼ÇÛÁÅ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ çÅ ÃÔÆ Ô¼ÕçÅð Õ½ä Ô¯ ÃÕçÅ ÔË å¶ ÇÕÀ°º?


ÃðׯôÆÁ» ÔðÇÜ¿çð ÇÃ³Ø ñÅñ
-A@DD, ×¹ðÈ éÅéÕ ÃàðÆà ÃîðÅñÅ ð¯â, Ö³éÅ
ë¯é : @AFBH-BBHEEE/IBAFH-F@@@@.
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 


Page-Hits till now
Copyright NewslineIndia.com. All rights reserved. See Disclaimer
Design by : Reflex Infosystems