Hottest Issue

Sukhbir’s Surprise Visit
Day after, depts push for accountability

Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and his MP wife Harsimrat Kaur Badal carry out a check in Civil Hospital, Bathinda, on Saturday night. The Badals spoke to patients to assess the
Bathinda, July 18
Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and his MP wife Harsimrat
Kaur Badal carry out a check in Civil Hospital, Bathinda, on Saturday
night. The Badals spoke to patients to assess the functioning of the
doctors and scrutinised hospital records The surprise visit made last night by Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and Member of Parliament from Bathinda Harsimrat Kaur Badal to a police station, hospital and power substation here.

had caught the district administration by surprise and for the whole day today, all departments concerned were busy streamlining the public grievances redressal system.

The visit of Sukhbir and Harsimrat was aimed at assessing problems being faced by the public so that administrative reforms could be moulded keeping in view

the requirement and aspirations of the

public.

The Deputy CM’s visit led to the SSP issuing instructions for expeditious redressal of complaints, and the Chief Medical Officer, Bathinda, directing the SMO to ensure that each indoor patient in the hospital was examined by senior doctors at least thrice in a day besides streamlining the emergency working.

The Punjab Power Corporation, through a separate order, made every SDO accountable for ensuring that power failure complaints were addressed promptly.

The SSP, Bathinda, issued orders to all police stations in the district to ensure the expeditious disposal of cases. He said that as desired by the Deputy CM, the stolen property recovered should be handed over to the owners within two weeks of the completion of the court procedure.

He said to check crime, police controlling vehicles fitted with GPS were being introduced in the city to ensure quick redressal of public grievances. The SHOs have been directed to keep each complainant's mobile number, and senior officials have been told to randomly call the complainant to check whether their complaints have been redressed timely and effectively. A complaint box will also be kept outside each police station for the public.

The Chief Medical Officer, in a separate order to the SMO, made him accountable for seeing to it that every indoor emergency patient was checked by the doctors at least

thrice a day. The SMO will ensure that doctors’ movement register was maintained properly.

To check the fleecing of patients by chemists, orders were issued that while prescribing medicine besides the trade name, the generic name should also be mentioned and it should be ensured that costly medicines were not prescribed to patients. The SMO will also look into the hygiene and

cleanliness of toilets in the hospitals.

The Punjab Power Corporation has also asked SDOs to keep open the complaint office from 7 am to 7 pm and keep one vehicle available to attend to complaints. A junior engineer would sit in the office from 8 am to 4 pm daily.

Immediate impact

  • SSP orders speedy redressal of complaints in all police stations of Bathinda
  • SDO made accountable for addressing power complaints promptly
  • SMO to ensure indoor emergency patients are checked thrice a day

 

 
image Belkin Radio Station
The device is simple to set up and use, and we kind of want one for ourselves...

image Belkin Wireless-G Travel
This little, palm-size travel router isn't something everyone needs...

image

Belkin Network Laptops
The device is simple to set up and use, and we kind of want one for ourselves...

image

The iPhone 2.0 software release will contain the App Store, a new application that lets users browse and wirelessly download third party applications directly onto their iPhone.

RSS FEED

Ajit with thanks 28/11/09
Saturday, 28 November 2009

éòƺ Çç¼ñÆ, BG éò¿ìð (¸ÇÂÕ îÔ¼åòêÈðé øËÃñ¶ ÇòÚ, ëð»Ã çÆ Ã¿Ãç é¶ íÅðå éÅñ êÌîÅäÈ ÃîÞ½å¶ Óå¶ î¯Ôð ñÅ Çç¼åÆ ÔË ÇÜà åÇÔå ëð»ÃÆÃÆ Õ¿êéÆÁ» ù íÅðå ÇòÚ ÁÅêä¶ êÌîÅäÈ êñ»à ÃæÅÇêå Õðé çÅ ðÅÔ Ö¹¼ñ· ÜÅò¶×ÅÍ Á¼Ü ÇÂæ¶ ëð»Ã çÈåÅòÅà ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ÇìÁÅé Áé¹ÃÅð ëð»Ã çÆ ðÅôàðÆ Ã¿Ãç é¶ î¿×ñòÅð ù ÃîÞ½å¶ Óå¶ ÃÔÆ êÅÀ¹ºÇçÁ» íÅðå Áå¶ ëð»Ã ÇòÚÅñ¶ ô»åîÂÆ ÕÅðÜ» ñÂÆ êÌîÅäÈ ÀÈðÜÅ Ö¶åð ÇòÚ ÁÅêÃÆ ÃÇÔï¯× Õðé çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÔËÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ëð»Ã ÃËé¶à é¶ AE ÁÕåÈìð ù ÇÂà ÃîÞ½å¶ ù ÕÅùéÆ êÌòÅé×Æ ç¶ Çç¼åÆ ÃÆÍ ÇìÁÅé Áé¹ÃÅð ëð»Ã çÆÁ» ç¯ò» Ãçé» ÇòÚ íÅðå éÅñ ô»åîÂÆ ÕÅðÜ» ñÂÆ êÌîÅäÈ åÕéÆÕ çÅ ÇòÕÅà Õðé òÅñ¶ ÇÂà ÃîÞ½å¶ Óå¶ ÃðìÿîåÆ éÅñ ò¯à» êÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» Áå¶ ÇÂà ù êÅà Õð Çç¼åÅ Í ÇÂà çÅ îÔ¼åòêÈðé ê¼Ö ÇÂÔ òÆ ÔË ÇÕ ëð»Ã ÿÃç çÆ îé÷ÈðÆ å¯º ìÅÁç ÃîÞ½å¶ ù Û¶åÆ ñÅ×È Õðé ÇòÚ ÕÅøÆ Ã½Ö ðÔ¶×ÆÍ íÅðå ò¼ñ¯º îÔÅðÅôàð ç¶ ÜËåÅê¹ð ÇòÖ¶ êÌîÅäÈ êÌÅÜËÕà ñÅÀ¹ä ñÂÆ ÃÇÔîåÆ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÇÜæ¶ ç¯ êÅòð êñ»à ÃæÅÇêå ÕÆå¶ ÜÅä×¶Í íÅðå Óå¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ Õ½î»åðÆ êÌîÅäÈ òêÅðÕ ð¯Õ» ÔàÅÀ¹ä 寺 ìÅÁç ëð»Ã ÁÇÜÔÅ êÇÔñÅ î¹ñÕ ÔË ÇÜÃ é¶ íÅðå éÅñ êÌîÅäÈ ÃîÞ½å¶ ù ÇÃð¶ ÚÅÇó·ÁÅ ÔËÍ ÇÂà ÃîÞ½å¶ åÇÔå íÅðå ëð»Ã ç¶ êÌîÅäÈ ÇðÁËÕàð» 寺 êÌîÅäÈ ìÅñä ù ùð¼ÇÖÁå ã¿× éÅñ ÇñÁ»çÅ ÜÅ ÃÕ¶×Å Áå¶ ÇÂà çÆ ñ¿ì¶ Ã å¼Õ ÃêñÅÂÆ Ô¿¹çÆ ðÔ¶×ÆÍ ÇÂà åÇÔå åÕéÆÕÆ åìçÆñÆ Ü» ÇÂà çÆ î¹ó òð寺 Õðé Óå¶ Õ¯ÂÆ ð¯Õ éÔƺ Ô¯ò¶×ÆÍ ëð»Ã ÿÃç 寺 îé÷ÈðÆ Çîñä ìÅÁç ðÈà 寺 ìÅÁç ëð»Ã ÁÇÜÔÅ çÈÜÅ ç¶ô ìä ÜÅò¶×Šܯ íÅðå ù ôðå» ðÇÔå êÌîÅäÈ ìÅñä ù î¹ó òð寺 ÇòÚ ÇñÁÅ ÃÕ¶×ÅÍ ÃîÞ½å¶ Óå¶ ÃÔÆ êËä éÅñ Õ½î»åðÆ êÌîÅäÈ ÀÈðÜŠ¶ܿÃÆ (ÁÅÂÆ. ¶. ÂÆ. ¶.) çÆÁ» ÇÔçÅÇÂå» ç¶ êÅñä åÇÔå ç¯ò¶º î¹ñÕ ô»åîÂÆ ÕÅðÜ» çÆ êÈðåÆ ñÂÆ êÌîÅäÈ åÕéÆÕ çÅ òà»çðÅ Õðé ç¶ Ãîð¼æ Ô¯ ׶ ÔéÍ òðäéï¯× ÔË ÇÕ êÌîÅäÈ ÃêñÅÂÆ Õðé òÅñ¶ ç¶ô» ç¶ ×ð¹¼ê é¶ F Ãå¿ìð ù ÇÂà Ãì¿èÆ ÃîÞ½å¶ ñÂÆ íÅðå ù ÔðÆ Þ¿âÆ ç¶ Çç¼åÆ ÃÆ Áå¶ ÇÂà 寺 ìÅÁç íÅðå é¶ ëð»Ã éÅñ ×Ëð-ø½ÜÆ òð寺 òÅñ¶ êÌîÅäÈ ÃîÞ½å¶ Óå¶ C@ Ãå¿ìð ù çÃåÖå ÕÆå¶ ÃéÍ

 

ç¶ô ç¶ ÇòÕÅà ÓÚ êÌòÅÃÆ íÅðåÆÁ» çÅ ÁÇÔî
ï¯×çÅé-âÅ: îéî¯Ôé ÇÿØ
úìÅîÅ òµñ¯º Çç¼åÅ ðÅåðÆ í¯Ü ÇÂÕ Áé¯ÖÅ Áé¹íò

ê¯ðà ÁÅë Ãê¶é, BG éò¿ìð ---ÁîðÆÕÅ ç¶ ç½ð¶ À¹êð¿å ÇÂæ¶ ê¹¼Ü¶ êÌèÅé î¿åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ íÅðå ç¶ ÇòÕÅà ÓÚ íÅðåÆ îÈñ ç¶ Çòç¶ôÆÁ» çÅ Çòô¶ô ï¯×çÅé ÔËÍ ÇÂæ¶ ÇÂÕ Ô¯àñ ÓÚ íÅðåÆ ñ¯Õ» ç¶ ÇÂÕ ÃîÅ×î ù ÿì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ À¹é·» é¶ êÌòÅÃÆ íÅðåÆÁ» ù üçÅ Çç¼åÅ ÇÕ À¹Ô Çéò¶ô Áå¶ ÕÅð¯ìÅðÆ î½ÇÕÁ» çÅ ÃçÀ¹êï¯× ÕðÕ¶ ç¶ô ç¶ ÇòÕÅà Áå¶ åð¼ÕÆ ÓÚ î¹¼Ö íÅÂÆòÅñ ìäéÍ ÇüÇÖÁÅ Áå¶ ÕÅð¯ìÅð ù êÌòÅÃÆ íÅðåÆÁ» ÓÚ ÇìÔåð åÅñî¶ñ çÅ ÇÂÕ î¹¼Ö òÃÆñÅ ç¼Ãç¶ Ô¯Â¶ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÇüÇÖÁÅ ç¶ Ö¶åð ÓÚ Ã¹èÅð Õðé ç¶ ÁÇÔî À¹êðÅñ¶ Õð ÇðÔÅ ÔË, å» Ü¯ Çòôò ê¼èð Óå¶ íÅðåÆ ÇüÇÖÁÅ çÅ î¹ÕÅî î¹ó ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðåÆ ÇüÇÖÁÅ Çòç¶ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù À¹åôÅÇÔå Õðé ÓÚ çÈܶ ç¶ô» ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÔÅñ¶ Çê¼Û¶ ÔË, ÇÜà ñÂÆ Çòô¶ô ïåé ÕÆå¶ ÜÅä×¶Í êÌèÅé î¿åðÆ ÇÂæ¶ ðÅôàðî¿âñ ç¶ô» ç¶ ç¯ ÇçéŠÿî¶ñé ù ÿì¯èé Õðé ÁŶ ÔéÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» òÅÇô¿×àé 寺 ðòÅéÅ Ô¯ä î½Õ¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» êÌèÅé î¿åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ À¹ìÅîÅ ò¼ñ¯º À¹é·» ç¶ ÃéîÅé ÓÚ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ðÅåðÆ í¯Ü À¹é·» ñÂÆ ÇÂÕ Áé¯ÖÅ Áé¹íò ÃÆ Áå¶ ÇÂà î½Õ¶ ôÅÇîñ Ô¯ÂÆÁ» ÁîðÆÕÆ Áå¶ íÅðåÆ ôõÃÆÁå» ù Çîñ Õ¶ À¹é·» ù ì¶Ô¼ç Ö¹ôÆ Ô¯ÂÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅåðÆ í¯Ü ÓÚ Çîñ¶ ÃéîÅé Óå¶ À¹é·» é¶ íÅðåÆ Ô¯ä çÅ îÅä îÇÔÃÈà ÕÆåÅÍ Á¼Ü ê¼åðÕÅð» ç¶ ÃòÅñ çÅ ÜòÅì Çç¿ÇçÁ» âÅ: ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ î½ÕÅ À¹Ã ç¶ Ç÷¿ç×Æ ç¶ ÇìÔåð êñ» ÓÚ¯º ÇÂÕ ÃÆÍ

 

 

íÅðå ìÇäÁÅ àËÃà îËÚ» çÅ ìÅçôÅÔ
L Ô¹ä å¼Õ çÆ åÆÜÆ Ãí 寺 ò¼âÆ Çܼå L ÃÌÆô»å îËé ÁÅë çÆ îËÚ

ÕÅéê¹ð, BG éò¿ìð ---íÅðåÆ ÇÕÌÕà àÆî é¶ ÃæÅéÕ ×ðÆé êÅðÕ Ãà¶âÆÁî ÓÚ Ö¶â¶ ×¶ çÈܶ àËÃà ÓÚ ÃÌÆñ¿ÕÅ ù ÇÂÕ êÅðÆ Áå¶ ADD ç½ó» ç¶ ò¼â¶ ëðÕ éÅñ ÔðÅ Õ¶ Çå¿é îËÚ» çÆ àËÃà ñóÆ ÓÚ A-@ çÆ ìó·å ñË ñÂÆ ÔËÍ ÇÂÔ Çܼå íÅðåÆ àÆî çÆ îÇÔ÷ ÁÅî Çܼå éÔÄ ÔËÍ ÇÂà Çܼå éÅñ íÅðå é¶ Ô¹ä å¼Õ çÆ åÆÜÆ Ãí 寺 ò¼âÆ Çܼå êÌÅêå Õðé ç¶ éÅñ-éÅñ Á¿åððÅôàðÆ àËÃà îËÚ» ÓÚ A@@òÄ Çܼå êÌÅêå Õðé çÅ òÆ îÅä êÌÅêå Õð ÇñÁÅ ÔËÍ ÇÂà Çܼå çÆ ÇÂà ÕðÕ¶ òÆ ÖÅà ÁÇÔîÆÁå ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂà éÅñ íÅðå àËÃà Ö¶âä òÅñ¶ ç¶ô» çÆ ÃÈÚÆ ÓÚ êÇÔñ¶ ÃæÅé Óå¶ ÕÅì÷ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ çÈܶ ÃæÅé Óå¶ ç¼ÖäÆ ÁëðÆÕÅ Áå¶ åÆܶ ÃæÅé Óå¶ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ çÆÁ» àÆî» ÔéÍ àÅà Çܼå Õ¶ íÅðå ò¼ñ¯º êÇÔñ» ì¼ñ¶ìÅ÷Æ ÕðÇçÁ» ÃñÅîÆ ì¼ñ¶ìÅ÷ ×½åî ׿íÆð (AFG), òÇð¿çð ÃÇÔòÅ× (ACA) Áå¶ ðÅÔ¹ñ çÌÅÇòó (ADD) ç¶ ôÅéçÅð Ã˺ÕÇóÁ» çÆ îçç éÅñ FDB ç½ó» çÅ ÇòôÅñ ÃÕ¯ð Öó·Å ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÜòÅì ÓÚ Ö¶âä À¹µåðÆ ÃÌÆñ¿ÕÅ çÆ àÆî êÇÔñÆ êÅðÆ ÓÚ BBI ç½ó» ÔÆ ìäÅ ÃÕÆÍ êÇÔñÆ êÅðÆ ÓÚ íÅðå ç¶ å¶÷ å¶ ÔîñÅòð ׶ºçìÅ÷ Á˵Ã. ÃÌÆÿæ é¶ ôÅéçÅð ê¿Ü Áå¶ çÈÜÆ êÅðÆ ÓÚ A éÅñ Õ¹¼ñ F ÇòÕà» êÌÅêå ÕÆåÆÁ»Í ÇÜà ÕÅðé À¹Ãù ÒîËé ÁÅø çÆ îËÚÓ ÁËñÅÇéÁÅ Ç×ÁÅÍ Ø¼à ç½ó» Óå¶ ÁÅÀÈà Ô¯ä ÕÅðé ÃÌÆñ¿ÕÅ àÆî ù ëÅñ¯ÁÅé Ö¶âäÅ ÇêÁÅÍ çÈÜÆ êÅðÆ ÓÚ òÆ íÅðåÆ ×¶ºçìÅ÷» é¶ ÕîÅñ çÆ ×¶ºçìÅ÷Æ ÕÆåÆ, ÇÜà çÆ ìç½ñå ÃÌÆñ¿ÕÅ çÆ êÈðÆ àÆî îËÚ ç¶ Ú½æ¶ Ççé ÔÆ BFI ç½ó» ç¶ Õ¹¼ñ ÃÕ¯ð Óå¶ ÁÅÀÈà Ô¯ ×ÂÆÍ ÃÌÆñ¿ÕÅ ò¼ñ¯º Çæñé ÃîðÅòÆðÅ é¶ éÅìÅç ED, êÌÿéÅ ÜËòðèé¶ é¶ BI, î¹æ¼ÂÆÁÅ î¹ðñÆèðé é¶ BI, ÁÜ¿åŠÇâÃ é¶ BG, æð¿×Å êðÅéÅÇòàÅéÅ é¶ B@, ÇåñÕðåé¶ ÇçñôÅé é¶ AA, Õ¹îÅð ÿ×ÅÕÅðÅ é¶ AA, îÔ¶ñÅ ÜËòðèé¶ é¶ A@, Á˺׶ñ¯ îËæÆÀ¹÷ é¶ AE Áå¶ ð¿×éÅ Ô¶ðÅæ é¶ AC ç½ó» çÅ ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅÍ çÈÜÆ êÅðÆ ÓÚ íÅðå ò¼ñ¯º ÔðíÜé ÇÃ¿Ø é¶ C, êÌÇ×ÁÅé úÞÅ é¶ B ÜçÇÕ ÷ÔÆð ÖÅé, Á˵Ã. ÃÌÆÿæ Áå¶ ï¹òðÅÜ ÇÃ¿Ø é¶ A-A ÇòÕà êÌÅêå ÕÆåÆÍ ÇÂà åð·» íÅðå é¶ ÇÂÔ îËÚ ÇÂÕ êÅðÆ Áå¶ ADD ç½ó» éÅñ Çܼå ÇñÁÅÍ íÅðå é¶ Çå¿é îËÚ» çÆ ñóÆ ÓÚ A-@ éÅñ ìó·å ñË Õ¶ ÁÅêäÆ ÃÇæåÆ îÜìÈå Õð ñÂÆ ÔËÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÁÇÔîçÅìÅç ÓÚ Ö¶ÇâÁÅ Ç×ÁÅ êÇÔñÅ àËÃà îËÚ ÇìéÅ ÇÕö éåÆܶ ç¶ ìðÅìð ÇðÔÅ ÃÆÍ

 
Next >

Daily Horoscope

Punjabi Hindi Fonts

If you are facing problem in reading the text on the left, you might require the fonts to be downloaded. You can download the punjabi font by clicking here

Current affairs

ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ç½ó ÁÅõðÆ êóÅÁ ÇòÚ

ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ç½ó ÁÅÖðÆ ç½ð ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ Ô¹ä íÅò¶º ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìÅÕÅÇÂçÅ Ú¯ä ÕðòÅ Õ¶ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å¶ íÅò¶º ÔÅÂÆÕîÅé ÇÕö çÆ Çéï°ÕåÆ Õð¶ êð ÇÂÔ ×¼ñ ê¼ÕÆ ÜÅê ðÔÆ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ î½ÜÈçÅ êÌèÅé ÃÌÆ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø Õ¶. êÆ. ìÔ¹åÅ ¦îÅ Ãî» ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ êÌèÅé ìä¶ éÔÄ ðÇÔ ÃÕä×¶Í ÇÂà ׼ñ çÅ ÇÂôÅðÅ ÇÂà õìð 寺 òÆ ÇîñçÅ ÔË ÇÕ À°é·» ò¼ñ¯º ÇêÛñ¶ ÃÅñ çÿìð 寺 ìÅÁç Çéï°Õå ÕÆå¶ ×¶ ðÅÜ Õ»×ðÃ ç¶ ÃÕ¼åð» çÆÁ» Çéï°ÕåÆÁ» ð¼ç Õð Çç¼åÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ
Õ½ä ìä¶×Å êÌèÅé?
ÇÂà ò¶ñ¶ ê³ÜÅì Õ»×ðà Ãì¿èÆ Ãí 寺 ò¼âÅ ÃòÅñ ÇÂÔÆ Öó·Å ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ Á×ñÅ êÌèÅé Õ½ä ìä¶×Å?
ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ êÌèÅé ç¶ ÁÔ¹ç¶ ñÂÆ ÇÂà ò¶ñ¶ Ãí 寺 ÚðÇÚå ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇóØ, ÃÆéÆÁð Õ»×ðÃÆ é¶åÅ Ã: Ü×îÆå ÇÃ³Ø ìðÅó Áå¶ Ã: êÌåÅê ÇÃ³Ø ìÅÜòÅ ÁÅÇç ç¶ é»Á ÔéÍ ÇÂé·» 寺 ÇÂñÅòÅ ìÆìÆ ðÅÇÜ¿çð Õ½ð í¼áñ, Ã: ñÅñ ÇÃ³Ø òÆ êÌî¹¼Ö çÅÁò¶çÅð ç¼Ã¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ Ü篺 ÇÕ Õ»×ðÃ ç¶ ÕÂÆ é¶åÅ ÇÂÔ Ã¿Õ¶å òÆ ç¶ ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÇÂé·» ÇòÚ¯º ÇÕö ù òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé éÔÄ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ãׯº Õ¯ÂÆ éò» ÇÚÔðÅ Á¼×¶ ÕÆå¶ ÜÅä çÆÁ» ÿíÅòéÅò» Ç÷ÁÅçÅ ÔéÍ êð ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ç¶ ÃîðæÕ ìÔ¹å ÁÅÃò¿ç Ôé ÇÕ Õ»×ðà ÔÅÂÆ ÕîÅé ܹñÅÂÆ ç¶ Á³å ÇòÚ Ü» Á×Ãå ç¶ ô¹ðÈ ÇòÚ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù ðÅÜ Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäÅ ç¶ò¶×ÆÍ À°é·» ÇòÚ¯º ìÔ¹ÇåÁ» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Õ»×ðà ÔÅÂÆÕîÅé Õ¯ñ ÇÂÔ ÃÈÚéÅò» Ôé ÇÕ ÇÃðø ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÔÆ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ, ìÅçñ ÁÕÅñÆ çñ çÅ î¹ÕÅìñÅ Õð ÃÕçÆ ÔËÍ
Çòð¯èÆ òÆ Ãð×ðî
êð ÇÜò¶º ÔÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ³Ø ç¶ ÃîðæÕ» ù ÇÂÔ ÁÅà ì¼ÞÆ ÔË ÇÕ Û¶åÆ ÔÆ ÕËêàé ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å, À°é·» ç¶ Çòð¯èÆ èÇóÁ» é¶ òÆ Ãð×ðîÆÁ» å¶÷ Õð Çç¼åÆÁ» ÔéÍ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ Õ°Þ ÕËêàé Çòð¯èÆ é¶åÅò» é¶ êÅðàÆ ÔÅÂÆ ÕîÅé ç¶ é¶åÅò» ù Çîñ Õ¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇêÛñÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÇòÚ Õ»×ðà çÆ ÔÅð çÅ ÕÅðé î¹¼Ö å½ð Óå¶ ÇÔ³çÈ ò¯à» çÅ Õ»×ðà 寺 ÇÖÃÕ ÜÅäÅ ÃÆÍ ÇÜà ÕÅðé íÅÜêÅ AI ÃÆà» Çܼå ×ÂÆÍ À°Ô ÇÂÔ ÇÂñ÷Åî ñÅ ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÁÇÜÔÅ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ò¼ñ¯º ÁêäÅÂÆ ÒÁÅêä¶ ÁÅê ù Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ éÅñ¯º òèÆÁÅ ÇüÖÓ ÃÅìå Õðé çÆ ðäéÆåÆ ÕðÕ¶ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂÔ Çèð ÇÕö ÇÔ³çÈ é¶åÅ ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäŶ ÜÅä ñÂÆ ÕÇÔ ðÔÆ ÔËÍ Ü篺 ÇÕ ÇÂÕ èóÅ ÇÂÔ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì ÇòÚ çÇñå ò¯à Õ»×ðà çÆ ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ÔËÍ Ü¶Õð çÇñå ÕÅðâð ù Á¼Ö¯º-êð¯Ö¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å» ê³ÜÅì ÇòÚ Õ»×ðà ù é°ÕÃÅé 깼ܶ×ÅÍ ªÜ ÇÂÔ òÆ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÕËêàé Çòð¯èÆ ÃÅð¶ èó¶ ÔÅÂÆÕîÅé ù ÇÂÔ òÆ ÕÇÔ Ú¹¼Õ¶ Ôé ÇÕ ì¶ô¼Õ îÔÅðÅäÆ êÌéÆå Õ½ð ù Õ»×ðà êÌèÅé ìäÅ Çç¼åÅ ÜÅò¶ êð À°Ô ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù êÌòÅé éÔÄ Õðé׶Í
ÕËêàé çÅ ÇìÁÅé
ÇÂö çðÇîÁÅé ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø é¶ ÇÜà Çô¼çå éÅñ ê³ÜÅì ÇòÚ ÁŶ Ôó·» ñÂÆ ÔÇðÁÅäÅ çÆ Ô»ÃÆ-ì¹àÅäÅ éÇÔð ù ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔË, À°Ã ù ÇÂÕ êÅö å» À°é·» ò¼ñ¯º êÅäÆÁ» çÆ ðÅÇÂñàÆ Çòð¹¼è Çç¼å¶ ÇìÁÅé çÆ íðêÅÂÆ ÃîÇÞÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, À°æ¶ çÈܶ êÅö ðÅÜéÆåÕ ÜÅäÕÅð ÇÂÔ îÇÔÃÈà Õð ðÔ¶ Ôé ÇÕ Ü¶ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù Ö¹ç ù ÇÂÔ ïÕÆé Ô¹¿çÅ ÇÕ À°é·» ù ÁÅÀ°ºç¶ Õ°Þ Ççé» ÇòÚ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ Ã½ºêÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË å» À°Ô ÔÇðÁÅäÅ ÇÜæ¶ Õ»×ðà çÆ ÔÆ ÃðÕÅð ÔË ç¶ ÇÖñÅø ¶éÅ Ãê¼ôà Ãà˺â ñËä 寺 ×¹ð¶÷ Õðç¶Í Ü篺 ÇÕ Ô¹ä ÇÂà ÇìÁÅé ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ êÌÅêå Õðé ç¶ çÅÁ-ê¶Ú» ç¶ ÇÂÕ ÇԼö òܯº Õ»×ðà ÔÅÂÆ ÕîÅé ù Çç¼åÆ ÇÂÕ ÁÇüèÆ Ø¹ðÕÆ òܯº ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ
Õîñ éÅæ Ãð×ðî
ÇÂö çðÇîÁÅé ÇîñÆ ÇÂÕ Ô¯ð ÃÈÚéÅ Áé°ÃÅð Õ¶ºçðÆ î³åðÆ ÃÌÆ Õîñ éÅæ òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ÁÅêä¶ ÇÕö ÖÅà ÇòÁÕåÆ ù ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ ÕÅøÆ Ãð×ðî Ô¯ ׶ ÔéÍ ÔÅñ» ÇÕ ÇÂà 寺 êÇÔñ» À°é·» çÅ é»Á ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ îÅîÇñÁ» ÇòÚ ÇçñÚÃêÆ ñÂÆ Õç¶ òÆ ÃÅÔîä¶ éÔÄ ÃÆ ÁÅÇÂÁÅÍ Ãׯº ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ î¹¼Ö å½ð Óå¶ ê³ÜÅì îÅîÇñÁ» çÆ Ç³ÚÅðÜ ÃÌÆîåÆ î¯ÔÇÃéÅ ÇÕçòÂÆ, ÃÌÆ ÁÇÔîç êà¶ñ, ÃÌÆ ÁðÜé ÇóØ, ÃÌÆ ÜéÅðèé Ççò¶çÆ Áå¶ ÃÌÆîåÆ Á³ÇìÕŠïéÆ ÁÅÇç Õ¶ºçðÆ Õ»×ðÃÆ é¶åÅò» ç¶ é»Á ÔÆ Ã¹äÅÂÆ Çç³ç¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ
ÃÌÆ Õîñ éÅæ çÅ Ãð×ðî Ô¯äÅ ÁÅêä¶-ÁÅê ÇòÚ ÇÂÕ ÇçñÚÃê õìð òܯº ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂö çðÇîÁÅé ÇÂÔ ÃÈÚéÅ òÆ ÇîñÆ ÔË ÇÕ Õ»×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð Áå¶ ÃÌÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×»èÆ ç¶ ì¶à¶ ÃÌÆ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ é¶ òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ï¯× ÇòÁÕåÆ çÆ íÅñ ÇòÚ Çòô¶ô ÇçñÚÃêÆ ÇçÖÅÀ°äÆ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆ ÔËÍ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ Ççé» ÇòÚ À°é·» é¶ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ ÕÂÆ é¶åÅò» å¶ ÕòÆ ÇòèÅÇÂÕ» ù À°Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ ê¹¼ÇÛÁÅ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ çÅ ÃÔÆ Ô¼ÕçÅð Õ½ä Ô¯ ÃÕçÅ ÔË å¶ ÇÕÀ°º?


ÃðׯôÆÁ» ÔðÇÜ¿çð ÇÃ³Ø ñÅñ
-A@DD, ×¹ðÈ éÅéÕ ÃàðÆà ÃîðÅñÅ ð¯â, Ö³éÅ
ë¯é : @AFBH-BBHEEE/IBAFH-F@@@@.
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 


Page-Hits till now
Copyright NewslineIndia.com. All rights reserved. See Disclaimer
Design by : Reflex Infosystems