Hottest Issue

Sukhbir’s Surprise Visit
Day after, depts push for accountability

Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and his MP wife Harsimrat Kaur Badal carry out a check in Civil Hospital, Bathinda, on Saturday night. The Badals spoke to patients to assess the
Bathinda, July 18
Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and his MP wife Harsimrat
Kaur Badal carry out a check in Civil Hospital, Bathinda, on Saturday
night. The Badals spoke to patients to assess the functioning of the
doctors and scrutinised hospital records The surprise visit made last night by Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and Member of Parliament from Bathinda Harsimrat Kaur Badal to a police station, hospital and power substation here.

had caught the district administration by surprise and for the whole day today, all departments concerned were busy streamlining the public grievances redressal system.

The visit of Sukhbir and Harsimrat was aimed at assessing problems being faced by the public so that administrative reforms could be moulded keeping in view

the requirement and aspirations of the

public.

The Deputy CM’s visit led to the SSP issuing instructions for expeditious redressal of complaints, and the Chief Medical Officer, Bathinda, directing the SMO to ensure that each indoor patient in the hospital was examined by senior doctors at least thrice in a day besides streamlining the emergency working.

The Punjab Power Corporation, through a separate order, made every SDO accountable for ensuring that power failure complaints were addressed promptly.

The SSP, Bathinda, issued orders to all police stations in the district to ensure the expeditious disposal of cases. He said that as desired by the Deputy CM, the stolen property recovered should be handed over to the owners within two weeks of the completion of the court procedure.

He said to check crime, police controlling vehicles fitted with GPS were being introduced in the city to ensure quick redressal of public grievances. The SHOs have been directed to keep each complainant's mobile number, and senior officials have been told to randomly call the complainant to check whether their complaints have been redressed timely and effectively. A complaint box will also be kept outside each police station for the public.

The Chief Medical Officer, in a separate order to the SMO, made him accountable for seeing to it that every indoor emergency patient was checked by the doctors at least

thrice a day. The SMO will ensure that doctors’ movement register was maintained properly.

To check the fleecing of patients by chemists, orders were issued that while prescribing medicine besides the trade name, the generic name should also be mentioned and it should be ensured that costly medicines were not prescribed to patients. The SMO will also look into the hygiene and

cleanliness of toilets in the hospitals.

The Punjab Power Corporation has also asked SDOs to keep open the complaint office from 7 am to 7 pm and keep one vehicle available to attend to complaints. A junior engineer would sit in the office from 8 am to 4 pm daily.

Immediate impact

  • SSP orders speedy redressal of complaints in all police stations of Bathinda
  • SDO made accountable for addressing power complaints promptly
  • SMO to ensure indoor emergency patients are checked thrice a day

 

 
image Belkin Radio Station
The device is simple to set up and use, and we kind of want one for ourselves...

image Belkin Wireless-G Travel
This little, palm-size travel router isn't something everyone needs...

image

Belkin Network Laptops
The device is simple to set up and use, and we kind of want one for ourselves...

image

The iPhone 2.0 software release will contain the App Store, a new application that lets users browse and wirelessly download third party applications directly onto their iPhone.

RSS FEED

Disclaimer

All the information displayed, transmitted or carried by NewslineIndia.com and its related portals including, but not limited to, news articles, opinions, reviews, text, photographs, images, illustrations, audio and video clips, trademarks and the like, collectively the "Content", are protected by the copyright and other intellectual property laws. The Content is owned by NewslineIndia.com, its affiliates or third party licensors. You may not modify, publish, transmit, transfer, sell, reproduce, create derivative work from, distribute, repost, perform, display or in any way commercially exploit any of the Content. You agree to abide by all copyright notices and restrictions attached to any Content accessed through the NewslineIndia.com portal and not to alter the content in any way.

Permitted Use :

You may take a single copy of the Content displayed on the NewslineIndia.com portal for personal, non-commercial use only, provided that you do not remove any trademarks, copyright and any other notice contained in such Content. You shall not archive or retain any Content in any form without written permission.

General Disclaimer and Limitation of Liability:


The NewslineIndia.com portal contains facts, views, opinions, statements and recommendations of users of the NewslineIndia.com, advertisers, third party information providers and organizations.
NewslineIndia.com does not represent or endorse the accuracy, completeness or reliability of any advice, opinion, statement or other information displayed, uploaded or distributed through the portal. You acknowledge that any reliance upon any such opinion, advice, statement or information shall be at your sole risk.


NewslineIndia.com makes no warranty or representation whatsoever regarding the portal or any content, advertising, services or products provided through or in connection with the web site.


NewslineIndia.com expressly disclaims any and all warranties, express or implied, including, without limitation:
(a) Any warranties as to the availability, accuracy, completeness or content of information, services that are part of the NewslineIndia.com portal.
(b) And warranties or fitness for a particular purpose, or merchantability or against infringement. In no event will NewslineIndia.com, its affiliates, licensors, employees, agents or contractors, be liable to you for any damages or losses, including without limitation indirect, consequential, special, incidental or punitive damages resulting from or caused by the NewslineIndia.com, its public posting bulletin boards, its content or any errors or omissions in its content, even if advised of the possibility of such damages.

 

Daily Horoscope

Punjabi Hindi Fonts

If you are facing problem in reading the text on the left, you might require the fonts to be downloaded. You can download the punjabi font by clicking here

Current affairs

ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ç½ó ÁÅõðÆ êóÅÁ ÇòÚ

ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ç½ó ÁÅÖðÆ ç½ð ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ Ô¹ä íÅò¶º ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìÅÕÅÇÂçÅ Ú¯ä ÕðòÅ Õ¶ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å¶ íÅò¶º ÔÅÂÆÕîÅé ÇÕö çÆ Çéï°ÕåÆ Õð¶ êð ÇÂÔ ×¼ñ ê¼ÕÆ ÜÅê ðÔÆ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ î½ÜÈçÅ êÌèÅé ÃÌÆ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø Õ¶. êÆ. ìÔ¹åÅ ¦îÅ Ãî» ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ êÌèÅé ìä¶ éÔÄ ðÇÔ ÃÕä×¶Í ÇÂà ׼ñ çÅ ÇÂôÅðÅ ÇÂà õìð 寺 òÆ ÇîñçÅ ÔË ÇÕ À°é·» ò¼ñ¯º ÇêÛñ¶ ÃÅñ çÿìð 寺 ìÅÁç Çéï°Õå ÕÆå¶ ×¶ ðÅÜ Õ»×ðÃ ç¶ ÃÕ¼åð» çÆÁ» Çéï°ÕåÆÁ» ð¼ç Õð Çç¼åÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ
Õ½ä ìä¶×Å êÌèÅé?
ÇÂà ò¶ñ¶ ê³ÜÅì Õ»×ðà Ãì¿èÆ Ãí 寺 ò¼âÅ ÃòÅñ ÇÂÔÆ Öó·Å ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ Á×ñÅ êÌèÅé Õ½ä ìä¶×Å?
ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ êÌèÅé ç¶ ÁÔ¹ç¶ ñÂÆ ÇÂà ò¶ñ¶ Ãí 寺 ÚðÇÚå ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇóØ, ÃÆéÆÁð Õ»×ðÃÆ é¶åÅ Ã: Ü×îÆå ÇÃ³Ø ìðÅó Áå¶ Ã: êÌåÅê ÇÃ³Ø ìÅÜòÅ ÁÅÇç ç¶ é»Á ÔéÍ ÇÂé·» 寺 ÇÂñÅòÅ ìÆìÆ ðÅÇÜ¿çð Õ½ð í¼áñ, Ã: ñÅñ ÇÃ³Ø òÆ êÌî¹¼Ö çÅÁò¶çÅð ç¼Ã¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ Ü篺 ÇÕ Õ»×ðÃ ç¶ ÕÂÆ é¶åÅ ÇÂÔ Ã¿Õ¶å òÆ ç¶ ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÇÂé·» ÇòÚ¯º ÇÕö ù òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé éÔÄ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ãׯº Õ¯ÂÆ éò» ÇÚÔðÅ Á¼×¶ ÕÆå¶ ÜÅä çÆÁ» ÿíÅòéÅò» Ç÷ÁÅçÅ ÔéÍ êð ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ç¶ ÃîðæÕ ìÔ¹å ÁÅÃò¿ç Ôé ÇÕ Õ»×ðà ÔÅÂÆ ÕîÅé ܹñÅÂÆ ç¶ Á³å ÇòÚ Ü» Á×Ãå ç¶ ô¹ðÈ ÇòÚ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù ðÅÜ Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäÅ ç¶ò¶×ÆÍ À°é·» ÇòÚ¯º ìÔ¹ÇåÁ» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Õ»×ðà ÔÅÂÆÕîÅé Õ¯ñ ÇÂÔ ÃÈÚéÅò» Ôé ÇÕ ÇÃðø ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÔÆ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ, ìÅçñ ÁÕÅñÆ çñ çÅ î¹ÕÅìñÅ Õð ÃÕçÆ ÔËÍ
Çòð¯èÆ òÆ Ãð×ðî
êð ÇÜò¶º ÔÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ³Ø ç¶ ÃîðæÕ» ù ÇÂÔ ÁÅà ì¼ÞÆ ÔË ÇÕ Û¶åÆ ÔÆ ÕËêàé ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å, À°é·» ç¶ Çòð¯èÆ èÇóÁ» é¶ òÆ Ãð×ðîÆÁ» å¶÷ Õð Çç¼åÆÁ» ÔéÍ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ Õ°Þ ÕËêàé Çòð¯èÆ é¶åÅò» é¶ êÅðàÆ ÔÅÂÆ ÕîÅé ç¶ é¶åÅò» ù Çîñ Õ¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇêÛñÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÇòÚ Õ»×ðà çÆ ÔÅð çÅ ÕÅðé î¹¼Ö å½ð Óå¶ ÇÔ³çÈ ò¯à» çÅ Õ»×ðà 寺 ÇÖÃÕ ÜÅäÅ ÃÆÍ ÇÜà ÕÅðé íÅÜêÅ AI ÃÆà» Çܼå ×ÂÆÍ À°Ô ÇÂÔ ÇÂñ÷Åî ñÅ ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÁÇÜÔÅ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ò¼ñ¯º ÁêäÅÂÆ ÒÁÅêä¶ ÁÅê ù Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ éÅñ¯º òèÆÁÅ ÇüÖÓ ÃÅìå Õðé çÆ ðäéÆåÆ ÕðÕ¶ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂÔ Çèð ÇÕö ÇÔ³çÈ é¶åÅ ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êÌèÅé ìäŶ ÜÅä ñÂÆ ÕÇÔ ðÔÆ ÔËÍ Ü篺 ÇÕ ÇÂÕ èóÅ ÇÂÔ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì ÇòÚ çÇñå ò¯à Õ»×ðà çÆ ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ÔËÍ Ü¶Õð çÇñå ÕÅðâð ù Á¼Ö¯º-êð¯Ö¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å» ê³ÜÅì ÇòÚ Õ»×ðà ù é°ÕÃÅé 깼ܶ×ÅÍ ªÜ ÇÂÔ òÆ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÕËêàé Çòð¯èÆ ÃÅð¶ èó¶ ÔÅÂÆÕîÅé ù ÇÂÔ òÆ ÕÇÔ Ú¹¼Õ¶ Ôé ÇÕ ì¶ô¼Õ îÔÅðÅäÆ êÌéÆå Õ½ð ù Õ»×ðà êÌèÅé ìäÅ Çç¼åÅ ÜÅò¶ êð À°Ô ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù êÌòÅé éÔÄ Õðé׶Í
ÕËêàé çÅ ÇìÁÅé
ÇÂö çðÇîÁÅé ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø é¶ ÇÜà Çô¼çå éÅñ ê³ÜÅì ÇòÚ ÁŶ Ôó·» ñÂÆ ÔÇðÁÅäÅ çÆ Ô»ÃÆ-ì¹àÅäÅ éÇÔð ù ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔË, À°Ã ù ÇÂÕ êÅö å» À°é·» ò¼ñ¯º êÅäÆÁ» çÆ ðÅÇÂñàÆ Çòð¹¼è Çç¼å¶ ÇìÁÅé çÆ íðêÅÂÆ ÃîÇÞÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, À°æ¶ çÈܶ êÅö ðÅÜéÆåÕ ÜÅäÕÅð ÇÂÔ îÇÔÃÈà Õð ðÔ¶ Ôé ÇÕ Ü¶ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù Ö¹ç ù ÇÂÔ ïÕÆé Ô¹¿çÅ ÇÕ À°é·» ù ÁÅÀ°ºç¶ Õ°Þ Ççé» ÇòÚ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ Ã½ºêÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË å» À°Ô ÔÇðÁÅäÅ ÇÜæ¶ Õ»×ðà çÆ ÔÆ ÃðÕÅð ÔË ç¶ ÇÖñÅø ¶éÅ Ãê¼ôà Ãà˺â ñËä 寺 ×¹ð¶÷ Õðç¶Í Ü篺 ÇÕ Ô¹ä ÇÂà ÇìÁÅé ù ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ êÌÅêå Õðé ç¶ çÅÁ-ê¶Ú» ç¶ ÇÂÕ ÇԼö òܯº Õ»×ðà ÔÅÂÆ ÕîÅé ù Çç¼åÆ ÇÂÕ ÁÇüèÆ Ø¹ðÕÆ òܯº ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ
Õîñ éÅæ Ãð×ðî
ÇÂö çðÇîÁÅé ÇîñÆ ÇÂÕ Ô¯ð ÃÈÚéÅ Áé°ÃÅð Õ¶ºçðÆ î³åðÆ ÃÌÆ Õîñ éÅæ òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ÁÅêä¶ ÇÕö ÖÅà ÇòÁÕåÆ ù ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ ÕÅøÆ Ãð×ðî Ô¯ ׶ ÔéÍ ÔÅñ» ÇÕ ÇÂà 寺 êÇÔñ» À°é·» çÅ é»Á ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ îÅîÇñÁ» ÇòÚ ÇçñÚÃêÆ ñÂÆ Õç¶ òÆ ÃÅÔîä¶ éÔÄ ÃÆ ÁÅÇÂÁÅÍ Ãׯº ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ î¹¼Ö å½ð Óå¶ ê³ÜÅì îÅîÇñÁ» çÆ Ç³ÚÅðÜ ÃÌÆîåÆ î¯ÔÇÃéÅ ÇÕçòÂÆ, ÃÌÆ ÁÇÔîç êà¶ñ, ÃÌÆ ÁðÜé ÇóØ, ÃÌÆ ÜéÅðèé Ççò¶çÆ Áå¶ ÃÌÆîåÆ Á³ÇìÕŠïéÆ ÁÅÇç Õ¶ºçðÆ Õ»×ðÃÆ é¶åÅò» ç¶ é»Á ÔÆ Ã¹äÅÂÆ Çç³ç¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ
ÃÌÆ Õîñ éÅæ çÅ Ãð×ðî Ô¯äÅ ÁÅêä¶-ÁÅê ÇòÚ ÇÂÕ ÇçñÚÃê õìð òܯº ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂö çðÇîÁÅé ÇÂÔ ÃÈÚéÅ òÆ ÇîñÆ ÔË ÇÕ Õ»×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð Áå¶ ÃÌÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×»èÆ ç¶ ì¶à¶ ÃÌÆ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ é¶ òÆ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ ñÂÆ ï¯× ÇòÁÕåÆ çÆ íÅñ ÇòÚ Çòô¶ô ÇçñÚÃêÆ ÇçÖÅÀ°äÆ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆ ÔËÍ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ Ççé» ÇòÚ À°é·» é¶ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ ÕÂÆ é¶åÅò» å¶ ÕòÆ ÇòèÅÇÂÕ» ù À°Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ ê¹¼ÇÛÁÅ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ çÅ ÃÔÆ Ô¼ÕçÅð Õ½ä Ô¯ ÃÕçÅ ÔË å¶ ÇÕÀ°º?


ÃðׯôÆÁ» ÔðÇÜ¿çð ÇÃ³Ø ñÅñ
-A@DD, ×¹ðÈ éÅéÕ ÃàðÆà ÃîðÅñÅ ð¯â, Ö³éÅ
ë¯é : @AFBH-BBHEEE/IBAFH-F@@@@.
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 


Page-Hits till now
Copyright NewslineIndia.com. All rights reserved. See Disclaimer
Design by : Reflex Infosystems